Διφυής αντίχειρας

Παιδί με αμφοτερόπλευρο διφυή αντίχειρα χειρουργήθηκε σε δύο χρόνους.