Παραμελλημένη διατομή καμπτήρων

Ασθενής 16 ετών υποβλήθηκε σε ανακατασκευή του εν τω βάθει καμπτήρα του μικρού του δακτύλου με τενόντιο αυτομόσχευμα μακρού παλαμικού, σε ένα χρόνο.